Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
09/05/2021
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(VU)

大洋洲/瓦努阿图, 万那杜/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
227'574
面积
12'189 km2
首都
維拉港
货币
瓦圖(VUV)
纬度 / 经度
16 00 167 00 E
人均国内生产总值
4'900 $

Nh05
Nh06
Nh08
Nh09
Nh10
Nh11
Nh12
Sanma
Shepherd
Tafea
Torba

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |