Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
10/05/2021
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(KP)

亚洲/北韓/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
24'589'122
面积
120'538 km2
首都
平壤
货币
朝鮮圓(KPW)
纬度 / 经度
40 00 127 00 E
人均国内生产总值
1'800 $

Chagang-do
Hamgyong-bukto
Hamgyong-namdo
Hwanghae-bukto
Hwanghae-namdo
Kaesong-si
Kangwon-do
Najin sonbong-si
Namp'o-si
North korea general
P'yongan-bukto
P'yongan-namdo
P'yongyang-si
Yanggang-do

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |