Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
17 Oct 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Japan (JP)

Asia/Japan/Yamanashi

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
127,368,088
Land Area
377,915 km2
Capital
Tokyo
Currency
yen (JPY)
Latitude / Longitude
36 00 138 00 E
GDP (PPP) per capita
34,300 $

Arakura
Azagawa
Banya
Enzan
Funatsu
Furuseki
Hagii
Hayakawa
Higashi-hanawa
Ichikawadaimon
Iidamachi
Iitomi
Isawa
Iwa-kubo
Iwama
Kajikazawa
Kami-iino
Kami-kanogawa
Katsunuma
Kawakubo
Kofu
Kokkai
Kuromori
Kusakabe
Manzawa
Minobu
Mitake
Nagasaka
Nagasawa
Nambu
Narada
Narusawa
Nirasaki
Nishi-hanawa
Nishikicho
Ochiai
Oishi
Omurozawa
Onuma
Otsuki
Owatari
Ryuo
Saruhashi
Shimo-iino
Shimo-kanogawa
Shimo-yoshida
Shimoyama
Shinshuku
Shirasu
Shishidome
Shoji
Tachibanacho
Wakamiko
Yamanashi-ken
Yatsuzawa
Yokobuki

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |