Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
10/05/2021
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(GA)

非洲/加蓬/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
1'608'321
面积
267'667 km2
首都
利伯维尔, 自由市
货币
中非法郎(XAF)
纬度 / 经度
1 00 11 45 E
人均国内生产总值
16'000 $

Estuaire
Haut-ogooue
Moyen-ogooue
Ngounie
Nyanga
Ogooue-ivindo
Ogooue-lolo
Ogooue-maritime
Woleu-ntem

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |