Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
10/05/2021
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(BT)

非洲/不丹/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
716'896
面积
38'394 km2
首都
廷布
货币
不丹努尔特鲁姆 (BTN)
纬度 / 经度
27 30 90 30 E
人均国内生产总值
6'000 $

Bhutan general
Bumthang
Chhukha
Chirang
Daga
Geylegphug
Ha
Lhuntshi
Mongar
Paro
Pemagatsel
Punakha
Samchi
Samdrup
Shemgang
Tashigang
Thimphu
Tongsa
Wangdi phodrang

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |