Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
09 Aug 2022
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Republic of armenia (AM)

Asia/Armenia/Syunik'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
2,970,495
Land Area
29,743 km2
Capital
Yerevan
Currency
drams (AMD)
Latitude / Longitude
40 00 45 00 E
GDP (PPP) per capita
5,400 $

Achkhlu
Agarak
Aghbulagh
Aghitu
Aghvani
Ajabaj
Akhlat'yan
Akner
Aldara
Angeghakot'
Antarrashat
Aravus
Arevis
Arrajadzor
Artsvanik
Ashotavan
Avsarlu
Aygedzor
Baharlu
Balak'
Barabat'um
Bardzravan
Bnunis
Brrnakot'
Brrun
Ch'anakhch'i
Ch'apni
Ch'ayk'end
Ch'obanlu
Chakaten
Dovrus
Dzorastan
Geghanush
Geghavank'
Geghi
Getat'agh
Gharatgha
Ghurdghulagh
Ghzljugh
Gomaran
Gorayk'
Goris
Gudemnis
Hajat'in
Halidzor
Hardzis
Hart'ashen
Hats'avan
Hunut
Injevar
Jibillu
K'ajaran
K'ajarants'
K'arahunj
K'arashen
K'ashuni
K'efashen
K'irs
K'yurut
Kaghnut
Kaler
Kapan
Karchevan
Kard
Kat'narrat
Kavart
Kavchut
Khalaj
Khdrants'
Khnatsakh
Khndzoresk
Khordzor
Khot
Khoznavar
Korrnidzor
Kuchuma
Kuris
Lehvaz
Lerrnadzor
Lichk'
Lor
Ltsen
Maralzami
Meghri
Musallam
Muts'k'
Nerk'in girat'agh
Nerk'in gyodak'lu
Nerk'in hand
Nerk'in khotanan
Nerkin khndzoresk
Norashenik
Noravan
Nyuvadi
Okhtar
P'ayahan
P'irlu
Pirdaudan
Pkhrut
Salvard
Sarrnakunk'
Sevak'ar
Shamsuz
Shenat'agh
Shgharshik
Shikahogh
Shinuhayr
Shishkert
Shrvenants'
Shurrnukh
Shvanidzor
Sisian
Siznak
Soflu
Spandaryan
Srashen
Svarants'
Syunik'
T'anahat
T'asik
Tandzatap'
Tandzaver
Tashtun
Tat'ev
Tegh
Ts'ghuni
Tsav
Tsghuk
Uyts
Uzhanis
Vaghatin
Vaghatur
Vahravar
Vank
Vardanidzor
Verin girat'agh
Verin gyodak'lu
Verin hand
Verin khotanan
Verin vachagan
Verishen
Voghji
Vorotan
Yegheg
Yeghvard
Yemazlu
Yeremes
Zovaber

Copyright 2004-2022 |Cyrille Korsakoff |