Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
26 Feb 2020
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Chechnya and ingushetiya

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2020-02-26 01:36:38

Voskresenskoye

Alternates names : Novo-Voskresenskiy - Voskresenovskoye - Coordinates
UTM : PP12
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 43.557
Longitude : 46.387
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 43 33' 25''
Longitude : 46 23' 12''

Daylight
Sunrise : 04:35:57
Sunset : 15:38:44

Places near Voskresenskoye
Akbulatyurt - Dzerzhinskoye - Grebenskaya - Ibragimotar - Khar'kovskoye - Oktyabr'skoye - Paroboch - Shelkovskaya - Shelkozavodskaya - Starogladkovskaya - Utsmiyurt -
Voskresenskoye
Satellite view of Voskresenskoye

Copyright 2004-2020 |Cyrille Korsakoff |