Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
11 Jul 2020
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Vologodskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2020-07-11 16:45:55

Varsen'yevskaya

Alternates names : Versen'yevskaya - Coordinates
UTM : FH50
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 60.450
Longitude : 41.817
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 60 27' 00''
Longitude : 41 49' 00''

Daylight
Sunrise : 02:06:17
Sunset : 20:30:26

Places near Varsen'yevskaya
Akin'khovskaya - Bol'shaya vetoshnaya - Bol'shoye yurkino - Chushevitsy - Dresvyanka - Gorka mal'gina - Kamenka - Mavriya - Moseyevskaya - Pikhtennik - Piterskaya - Plesovskaya - Pukirevo - Sparika - Turnovo -
Varsen yevskaya
Satellite view of Varsen'yevskaya

Copyright 2004-2020 |Cyrille Korsakoff |